Napoleone Narciso Natale
Natalino Nazario Nazzareno
Nereo Nestore Nicodemo
Nicola Nino Norberto
Nunzio