Gabriele Gaetano Galdino
Galeazzo Galileo Gandolfo
Gaspare Gastone Gaudenzio
Gavino Generoso Gennaro
Geraldino Geraldo Gerardino
Gerardo Geremia Germano
Gerolamo Geronimo Gherardo
Giacinto Giacobbe Giacomo
Giancarlo Gianetto Gianfranco
Gianleone Gianni Gilberto
Gildo Gino Gioacchino
Gioele Giona Giordano
Giorgio Giosuè Giovanni
Giraldo Girolamo Giuliano
Giulio Giuseppe Gofreddo
Gregorio Gualtiero Guarino
Guerrino Guglielmo Guido
Gustavo